Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied en afwijkingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en trainingen die door Linde-Boom Coaching zelf worden georganiseerd of bij Linde-Boom Coaching worden aangevraagd. De deelnemers worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving of door aanvaarding van een offerte.

Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de deelnemer of van de vertegenwoordigers van Linde-Boom Coaching, zijn alleen dan aan Linde-Boom Coaching tegenstelbaar wanneer zij door Linde-Boom Coaching schriftelijk werden bevestigd en uitsluitend voor hetgeen expliciet is omschreven.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1. Inschrijven is mogelijk tot drie werkdagen voor de start van de workshop of training.
2.2. Inschrijven kan via de website www.Linde-Boomcoaching.be of via e-mail of per telefoon. Minderjarigen kunnen zich enkel inschrijven mits toestemming van hun ouders of voogd.
2.3. Een inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is betaald.
2.4. De deelnemer ontvangt na betaling een e-mail van Linde-Boom Coaching ter bevestiging van zijn  inschrijving.
2.5. Voor elke workshop en training wordt een minimum aantal deelnemers bepaald. Indien er minder inschrijvingen zouden zijn, wordt de workshop of training afgezegd en worden de ingeschreven deelnemers volledig terugbetaald, onverminderd artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden.
2.6. Voor elke workshop en training wordt ook een maximaal aantal deelnemers bepaald. Zij die een inschrijving aanvragen nadat dit maximum is bereikt worden op een wachtlijst gezet en worden bij eventuele annulaties ingeschreven. Indien zij niet meer kunnen worden ingeschreven kunnen zij bij voorrang op de eerstvolgende workshop met hetzelfde onderwerp worden ingeschreven.

Artikel 3: Offertes

3.1. Alle offertes van Linde-Boom Coaching Workshops of training zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Linde-Boom Coaching tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
3.2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard door een voor aanvaarding ondertekend exemplaar te bezorgen aan Linde-Boom Coaching. Dit kan per post of langs elektronische weg. Linde-Boom Coaching is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

Artikel 4: Prijs

4.1. De prijzen die op de website worden vermeld voor particuliere inschrijvers zijn steeds inclusief BTW.
4.2. De prijzen die vermeld worden op de offertes zijn exclusief BTW. Het BTW-bedrag en totaalbedrag inclusief BTW zullen wel vermeld worden op de offerte.
4.3. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1. Particuliere inschrijvers dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van Linde-Boom Coaching. Indien de termijn tussen de inschrijving en de datum van de workshop daarvoor te kort is, dient de deelnemer een overschrijvingsbewijs mee te brengen naar de workshop zelf.
5.2. Organisaties betalen via factuur. De factuur wordt opgemaakt na aanvaarding van de offerte. De factuur betaalt u voor of ten laatste op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat.

Artikel 6: Annulatie door particuliere deelnemer

6.1. Een particuliere deelnemer kan zijn inschrijving steeds annuleren. Dit dient te gebeuren per telefoon of door een e-mail te sturen naar 
6.2. De volgende regeling geldt bij annulatie door een particuliere deelnemer:
A. Tot 7 werkdagen voor de aanvang van de training of van de workshop is de annulatie kostenloos.
B. Wanneer een deelnemer zijn inschrijving minder dan 7 werkdagen maar meer dan 36 uur vóór de aanvang van de workshop of training annuleert, dan zal 50 % van het verschuldigde workshopgeld of trainingsgeld worden aangerekend, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht.
C. Bij annulatie binnen de 36 uur voor de aanvang van de workshop of training, zal het volledige lesgeld aangerekend worden, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht.
6.3. Als een deelnemer niet aanwezig is op de workshop of training waarvoor hij ingeschreven is en dit zonder op voorhand geannuleerd te hebben, dan staat deze afwezigheid niet gelijk aan een annulatie en worden de workshopgelden of traininggelden niet terugbetaald. Indien de betrokken deelnemer achteraf evenwel kan aantonen dat hij niet heeft geannuleerd wegens overmacht, dan wordt deze afwezigheid wel aanzien als een annulatie waarop de regeling voorzien in 6.2 van toepassing is.

Artikel 7: Annulatie of wijziging door een rechtspersoon / professionele deelnemer na aanvaarding van een offerte

7.1. Een rechtspersoon / professionele deelnemer kan na aanvaarding van een offerte zijn bestelling nog wijzigen of annuleren. Dit kan per telefoon of een e-mail naar [email protected]
7.2. De volgende regeling geldt bij annulatie door een rechtspersoon / professionele deelnemer:
A. Tot 7 werkdagen voor aanvang van de workshop of training, is de rechtspersoon / professionele deelnemer gehouden Linde-Boom Coaching te vergoeden voor reeds gemaakte kosten. Indien er nog geen kosten zijn gemaakt, wordt een administratieve kost van €50 aangerekend.
B. Wanneer een rechtspersoon / professionele deelnemer minder dan 7 werkdagen maar meer dan 36 uur voor de aanvang van de workshop annuleert, dan zal 50% van het totale offertebedrag gefactureerd worden.
C. Bij annulatie binnen de 36 uur voor aanvang van de workshop is de rechtspersoon / professionele deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd.
7.3. Onder een wijziging wordt verstaan dat één of meer essentiële elementen van de workshop veranderen waardoor de workshop of training niet kan plaatsvinden zoals oorspronkelijk voorzien. Onder deze essentiële elementen vallen de datum en het uur waarop de workshop moet doorgaan, de lesgever, het maximum aantal deelnemers en het onderwerp van de workshop of training.
Voor deze essentiële wijzigingen gelden dezelfde regels als die voor annulaties in 7.2.
Nadat de wijziging is goedgekeurd door Linde-Boom Coaching wordt een aangepaste offerte opgemaakt ter aanvaarding door de klant.

Artikel 8: Stopzetting van een workshop of training

8.1. Indien een particulier bij Linde-Boom Coaching inschrijft voor een workshop of training, wordt een engagement aangegaan voor de duur van de op de website bij de betreffende workshop of training vermelde duur.
8.2. Indien de deelnemer gedurende de workshop of training wenst stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen en de nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd.
8.3.. In geval van overmacht is de deelnemer enkel de bedragen voor de reeds gevolgde lessen verschuldigd.

Artikel 9: Annulatie voor een geplande afspraak voor een individuele sessie

Een verplaatsing van afspraak voor een individuele sessie of annulatie dient steeds voorafgaandelijk en per e-mail te gebeuren naar 
Indien de deelnemer na vastleggen van een afspraak, een wijziging van datum of annulering vraagt, is een vaste vergoeding (25,00€) voor administratiekosten verschuldigd. Indien de annulering, voor om het even welke reden, gebeurt binnen 48 uren voor de afspraak wordt het volledige honorarium aangerekend.

Indien Linde-Boom Coaching door een overmachtssituatie van tijdelijke aard de afspraak annuleert, wordt een nieuwe afspraak vastgelegd op een zo nabij mogelijke datum. Onder overmachtssituatie in deze zin wordt onder meer begrepen: ziekte, overheidsmaatregelen die fysieke bijeenkomsten verbieden, sterk inperken of sterk afraden (onder andere omwille van ziekte, epidemie), materiële overmacht,…

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, kan u met ons contact opnemen.

Linde-Boom
Parklaan 69, 3080 tervuren
Vlaanderen
Belgium

Telefoon: 0480 63 98 77
E-mail: [email protected]